line
line
Itt vagy:Címlap + Elemek megjelenítése címkék szerint: pálháza
Elemek megjelenítése címkék szerint: pálháza

 

 

 

jaras0

 

 

 

jaras1

Kategória: Friss hírek

TÁJÉKOZTATÓ

a 2015. március 01. napjától igénybe vehető, Önkormányzat által biztosított települési támogatásokról


2015. március 01. napján hatályba lép a települési támogatásról szóló 3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 12/2003. (VI.11.) önkormányzati rendelet.

Fontos hangsúlyozni, hogy Pálháza Város Önkormányzatának továbbra is célja a szociálisan rászoruló, nehéz helyzetbe kerülő Pálházai lakosok rendszeres és eseti jellegű támogatása.

Fentiekre tekintettel az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a változásokról, az újonnan igényelhető támogatások formáiról, mértékéről, és az igénylés feltételeiről.

2015. március 01. napjától:

- a jövedelempótló támogatásokat a járási hivataloknál lehet igényelni.

- megszűnik a rendszeres szociális segély, helyette foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg, amelyet a korábbiakban önkormányzat által folyósított foglalkoztatási támogatással együtt szintén a járási hivataloknál lehet igényelni.

- a költségkompenzáló támogatásokat továbbra is az önkormányzatoknál lehet igényelni, változik azonban az egyes támogatások elnevezése, a jogosultsági feltételek, valamint az támogatások mértéke.

Az Önkormányzat által nyújtott egyes támogatások:

1./ LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS lép a megszűnő Lakásfenntartási támogatás helyébe.

Települési támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek,

  1. aki családban él és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2015.-ben 42.750,- Ft),
  2. egyedül élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2015.-ben 71.250,- Ft)

feltéve, ha a lakásfenntartás havi költsége a háztartás összjövedelmének 15 %-át meghaladja és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A lakásfenntartásra nyújtott települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450,-Ft/m2.

Pálháza városban az elismert minimális lakásnagyság mértéke:

-   egy személyes háztartás esetén: 35 m2

-   két személyes háztartás esetén: 45 m2

-   három személyes háztartás esetén: 55 m2

-   négy személyes háztarás esetén: 65 m2

-   négy személynél több fős háztartás esetén a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2.

A lakásfenntartásra nyújtott települési támogatás havi összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 20 %-a.

A támogatást természetbeni szociális ellátás formájában a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtásának napját követő hónap első napjától egy évre kell megállapítani.

A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.


2./ RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS lép az Önkormányzati segély helyébe.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető elsősorban az a kérelmező, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.

Nem várt többletkiadásnak minősül különösen

-   alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek beiskolázása,

-   közgyógyellátásra nem jogosult gyermek akut megbetegedéséből adódó gyógyszereinek kiváltása,

-   amennyiben a kérelmező családjában minimum két tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos személyt ápolnak,

-   tüzelő beszerzése, illetve a fűtési költségekhez kapcsolódó kiadás, amennyiben a kérelmező ilyen jogcímen lakásfenntartásra biztosított települési támogatásban nem részesül,

-   elemi kár,

-   akinek a sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést (különösen rablás, lopás, betörés) követtek el és amelynek következtében létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került.

A rendkívüli települési támogatás minimális mértéke alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a (2.280,- Ft), maximális mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-a (17.100,- Ft).

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft), egyedül élő esetében 250 %-át (71.250,- Ft).

Rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb négyszer adható ugyanazon személynek (családnak).

 

 

3./ TEMETTETÉS KÖLTSÉGEIHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényelhető a megszűnő Temetési segély helyébe

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás állapítható meg az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó kérelmező részére, amennyiben a temettetés költségei a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyeztetik.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha a temetés költségei nem haladják meg a helyben elismert legolcsóbb temetés 120 %-át és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

-   családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft),

-   egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350% (99.750,- Ft).

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező nevére – kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, valamint jövedelemigazolást.

Temetési költségekre tekintettel rendkívüli települési támogatás iránti kérelem kizárólag a temetést követő 2 hónapon belül nyújtható be.

A felsorolt települési támogatások igénylésének további részletes szabályait és feltételeit a 3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendeletünk tartalmazza.

Az igényléssel kapcsolatosan felvilágosítást és segítséget kérhetnek Pálháza Város Polgármesteri Hivatalában Makó Edina ügyintézőnél.

 

Pálháza, 2015. március 01.

 

 

 Tisztelettel:

                                                          Szebeni Endre

                                                           polgármester

Kategória: Friss hírek
hétfő, 16 március 2015 09:36

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

fejléctűz

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

 

 

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat március 05-ei hatályba lépésével tilossá vált a belterületi ingatlanok használata során keletkező hulladék szabadtéri égetése, melyre csak ott van lehetőség, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetővé teszi, bármilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos.

A szabályzás továbbra se érinti a kerti grillezést és a tűzön történő sütés-főzést, azonban mint minden égetéssel összefüggő tevékenység során, itt is be kell tartani a tűzgyújtás általános szabályait.

 

A tűzgyújtás általános szabályai:

  • Ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut!
  • Gondoskodjunk a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok, kerti csapra szerelt locsolótömlő, tűz oltására alkalmas kéziszerszám – készenlétben tartásáról!
  • Az égetést követően a tüzet gondosan oltsuk el, győződjünk meg arról, hogy valóban kialudt!

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését minden esetben előzetesen engedélyeztetni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi hatóságával.  Az ezzel kapcsolatos kérvényt, a tevékenységet megelőzően legalább tíz nappal kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

– A kérelmező nevét és címét;
– az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét;
– megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc);
– az irányított égetés indokát;
– az érintett terület nagyságát;
– a folyamat pontos leírását;
– az égetést végző személyek nevét, címét;
– a felügyeletet biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát;
– a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
– a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

 

(Az irányított égetés iránti kérelem letölthető a http://baz.katasztrofavedelem.hu/iranyitott-egetes-engedelyeztetese címen.)

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi!

 

Jogszabálytól eltérő, vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

 

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet az éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. Ennek elmulasztása esetén 60-200.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

A tűzvédelmi előírás megszegése miatt, amennyiben tüzet idézett elő, 100 000-től 1 000 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. Abban az esetben, ha az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a tűzvédelmi bírság 200 000-től 3 000 000 Ft-ig terjedhet.

 

B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

Iranyitott-égetes--kerelem

 

Kategória: Friss hírek

Pályázati felhívás álláshely betöltésére

A Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa György u. 33.) pályázatot hirdet házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban alkalmazásra kerülő

vezető gondozó

álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott időre, 1 évre szól, mely tovább hosszabbítható.

Szociális alapszolgáltatás területén szerzett tapasztalat előnyt jelent.


Pályázati feltételek:

-         A 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelt 3. sz. mellékletében előírt képesítés (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális segítő, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, általános ápoló, szociális gondozó, szervező, körzeti közösségi szakápoló)

-         „B” kategóriás jogosítvány

-         saját személyautó


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz motivációs levéllel

- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hivatalos másolatai

- megkezdett szakképesítés esetén iskolalátogatási igazolás

- 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatai pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 21.

A munkakör legkorábban 2015. április 01. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ulicska Lászlóné nyújt, a 06-47-371-000 telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja :

Postai úton, a pályázatnak a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (3994 Pálháza, Dózsa György u. 33.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 471/2015, valamint a munkakör megnevezését: vezető gondozó.

Személyesen: Ulicska Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa György u. 33.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás gondozási feladatainak 15 településen történő koordinálása, a szakmai munka összehangolása, szervezési feladatok ellátása, a szociális munka hatékonyságának és hatásosságának elősegítése, a házi segítségnyújtás módjának, formájának és gyakoriságának meghatározása, ellenőrzése, a szolgáltatásra, a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása, kapcsolattartás más szociális és egészségügyi intézményekkel, az adott szociális intézmény szociálpolitikai eszközrendszerének fejlesztése, más típusú ellátás szükségessége esetén annak kezdeményezése.

Kategória: Friss hírek

 

Tájékoztató a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi változásokról


2015. január 1-től módosulnak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó rendelkezései.

Magánfőző  az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.Magánfőzés a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

A magánfőzőnek adesztillálóberendezés megszerzéséta tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül be kell jelentenie(ha a tulajdonszerzés 2015. január 1-je előtt történt, akkor 2015. január 15-éig) a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve Pálháza honlapjáról letölthető.

A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Az előállított magánfőzött párlatrólévente egyszer, a tárgyévet követő év január 15-igkell adóbevallást benyújtani és egyidejűleg azéves átalányadót megfizetnia magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az előállított magánfőzött párlat adójaévi 1.000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg. Az adóból származó bevétel a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat bevétele.

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről tett bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.

A törvény hatályba lépését megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók.


Nyomtatványok:


Bejelentés desztillációsberendezés tulajdonjogáról


Bevallás előálítottpárlat után

 

 

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

 

 

Pálháza, 2015. január 12.


Csató Szabolcs

      jegyző

Kategória: Friss hírek
szombat, 13 december 2014 11:34

Hirdetmény Bursa Hungarica

Hirdetmény


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november 17.-én tartott ülésén a 93/2014.(XI.17.) és a 94/2014.(XI.17.) Képviselő-testületi határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás 2015. évi fordulójában beadott pályázatokat elbírálta. A döntésről minden pályázó elektronikus levélben kerül kiértesítésre.Általános információk:

„A” típus

2014/2015. tanév II. félévétől kezdődően 10 havi időtartamra, azaz egymást követő két tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat:


Támogatás összege:        3 000,- Ft/fő/hó         13 db

                                         Összesen:                     13 db

„B” típus

A 2015/2016. tanévtől kezdődően 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, ill. felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalt, aki a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván részt venni.

Támogatás összege:        3 000,- Ft/hó/fő         2 db

                                         Összesen:                     2 db


Pálháza, 2014. december 4.

                                                                                        Csató Szabolcs sk.

                                                                                                  jegyző

Kategória: Friss hírek
péntek, 12 szeptember 2014 06:51

Közérdekű Közlemény!

Közérdekű Közlemény!

 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmét minden őstermelői igazolvánnyal árusító termelőnek az alábbiakra:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának munkatársai a közeljövőben tovább folytatják az őstermelők ellenőrzését a különböző árusító helyeken. Fokozottan ellenőrzésre kerül az értékesítési betétlapok jogszabályban előírt módon történő vezetése. (228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdés).

Amennyiben az értékesítési betétlap nem megfelelően, vagy nincs vezetve, az őstermelői igazolvány és annak mellékletei a helyszínen lefoglalásra kerülnek, az árusítás további intézkedésig felfüggesztjük. A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a jogszabálysértésről a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is értesítjük.

 

 

Miskolc, 2014. szeptember 11.

                                                                             

                                                                                                             Berta Béla

                                                                                                               igazgató

Kategória: Friss hírek
péntek, 29 augusztus 2014 12:50

Helyi Választási Bizottság Jegyzőkönyvei

 

Helyi Választási Bizottság Jegyzőkönyvei


 

 2014. augusztus 28. Helyi Választási Bizottság ülés Jegyzőkönyve

 

 

 

 

2014. szeptember 4. Helyi Választási Bizottság ülés Jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

2014. szeptember 8. Helyi Választási Bizottság üles Jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

 

49\2014. IX. 8. határozat melléklete (a szavazó lapra felkerülő sorrend)

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. szeptember 15. Helyi Választási Bizottság ülés Jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesterjelöltek nyilvántartási jegyzőkönyve

 

 

Hutka András

 

 

 

Szebeni Endre

 

 

 

Szuetta József Attila

 

 

 

Tóthné Bodnár Erika

 

 

 

 

 

 

Képviselőjelöltek nyilvántartási jegyzőkönyve

 

 

Parlag Andrásné

 

 

Bacsóné Ignácz Katalin

 

 

Dr. Kárpát György Artúrné

 

 
Dr. Szilágyi George Thomas


Havasiné Illés Teodóra

 

 

 Hutka András

 

 

 Lukács Gabriella Eszter

 

 

Miskolczi József

 

 

Porempovics Mihály

 

 

Stiber Sándor

 

 

Szakács Sándorné

 

 

Szuetta István Józsefné

 

 

Timkó Erzsébet

 

 

Betónia Béla

 

 

Gali Roland

 

 

 

Hörcsikné Lévai Viktória

 

 

Jackánics Laura

 

 

 

Jatkovics László Zoltán

 

 

 

Kendi Lívia Orsolya

 

 

 

Kocsis Attila Antal

 

 

 

Kovács Barnabás

 

 

 

Lesovics-Lossó Miklós

 

 

 

Palágyi Tibor Attila

 

 

 

Petercsák Petronella

 

 

 

Petercsák Vince

 

 

 

Szabóné Sompataki Edit

 

 

Szalontai Roland

 

 

Szebeni Endre

 

 

Szuetta József Attila

 

 

Szuhi Gyula

 

 

 

 

 

 

 

Szlovák nemzetiségi képviselőjelöltek nyilvántartási jegyzőkönyve

 

 

Bacsóné Lukács Katalin

 

 

 

Behina László

 

 

 

Lukács Ernőné

 

 

 

Mahut Géza

 

 

 

 

 

 

 

 Ruszin nemzetiségi képviselőjelöltek nyilvántartási jegyzőkönyve

 

 

Csontosné Hajdú Erika

 

 

 

Fűzéri Sándor

 

 

 

Huszovszki József

 

 

 

Jatkovicsné Veréb Edit

 

 

 

Petercsák Petronella

 

 

 

Simon József János

 

 

 

Sztojalovszkyné Bacsó Veronika

 

 

 

Szuetta Tibor

Kategória: HVB Jegyzőkönyvek
No images found.